Telekabler
Suzie Tremmel / Flickr / CC

Syntaks

Syntaksen beskriver hvordan vi binder sammen ord til større enheter som setningsledd og setninger. Den viser også hvilke valgmuligheter vi har. I norsk kan vi for eksempel velge om vi vil plassere subjektet i begynnelsen eller lenger ute i en setning. Et bevisst forhold til utformingen av setningene både når vi snakker og skriver, kan hjelpe oss med å skape flyt og språklig variasjon og å få fram budskapet vårt så godt som mulig. Gode kunnskaper i morsmålets syntaks er også til god hjelp når vi skal lære nye språk, for da er det lettere å forstå hva som er likt og ulikt.