Ulike prestestillinger

Under har vi samlet korte beskrivelser av de ulike preste- og tjenestestillingenene i kirken.

Kateket: Kirkelige tjenstemenn og -kvinner som først og fremst underviser, for eksempel i form av konfirmasjonsundervisning.

Rosemarie Köhn Rosemarie Köhn var biskop fra 1993 til 2006. Hun var den første kvinnelige biskopen i Den norske kirke. Diakon: Kommer fra det greske ordet "diakonos" og betyr tjener. Diakoner driver med hjelpe- og omsorgsarbeid i regi av kirken, arbeidsoppgavene kan variere fra kirke til kirke.

Kapellan: En stillingsbeskrivelse som brukes om prester som har et eget ansvarsområde i Den norske kirke. 

Prest: Presten har ansvar for å utføre sakramenter som dåp og nattverd. Presten er også ansvarlig for å holde gudstjenester.

Sokneprest: Prest som har hovedansvar i et prestegjeld. Et prestegjeld består av en eller flere menigheter. Det kan være flere sokneprester i et prestegjeld, det vil da være en sokneprest som sitter med det øverste ansvaret.  

Biskop: Kirkelige tilsynsmenn- eller kvinner som i Norge utnevnes av kirkerådet. Biskopen skal lede prestetjenesten i sitt bispedømme. Norge har til sammen 11 bispedømmer.